HCF Norge

 

Haute Coiffure Francaise er en internasjonal organisasjon av frisører som formidler fransk hårmote over hele verden. Kunder hos en HCF-frisør er garantert fagmessig utførelse av den ledende hårmote: Den franske. De viktigste trendene innen internasjonal hårmote skapes av anerkjente franske frisører. Derfor gjelder det å holde seg ajour med utviklingen. Det er dette HCF gjør for sine medlemmer.

Haute Coiffure Francaise ble dannet i 1948 av franskmannen Robert Guery. Formålet med HCF var å skape hårmote i harmoni med haute coture – motehusenes modellklær. Det tok ikke lang tid før HCF ble en uerstattelig kreativ gruppe for fransk hårmote, frisørbransjen og selve Frankrike. HCFs hårmoter ventes på av så vel profesjonelle som av kvinner over store deler av verden. I likhet med klesmotene er hårmoten gjerne delt inn i temaer eller epoker. Således har vi de siste årene opplevd hippie-stil, 30-tall og 70-tall, og andre vil komme. HCF skaper hårmoten og er derfor alltid i forkant av andre.

De norske medlemmene drar til Paris to ganger i året for å lære seg de kommende frisyrelinjene, og har som formål å spre kunnskap om disse til både frisører og kunder i hele landet. I Norge er det nå 31 medlemmer av Haute Coiffure Francaise. HCF frisører nyter stor respekt blant kolleger innen faget, og det kreves mye for å bli medlem.

HCF er idealistisk drevet og kontakt med andre frisører inngår som en vesentlig del av arbeidet. De strenge opptakskriteriene til HCF er for å beholde den faglige tyngden i organisasjonen. Det kreves at frisøren selv er innehaver eller medeier i salong(er), har svennebrev i minst ett fag og har et bevisst forhold til moter og trender. Det må sendes skriftlig søknad om opptakelse i seksjonen og det skal være skriftlig votering med minst 2/3 flertall blant medlemmene før et nytt medlem kan opptas. Medlemmer må kunne stille på podiet for demonstrasjon – eller ta annet arbeid ved demonstrasjoner – når seksjonen forlanger det. De norske medlemmene er spredt over hele landet, noe som også er en del av HCFs målsetting.

 

Medlemsregler

§1. Navn og stiftelsesdato
Haute Coiffure Francaise avd. Norge er stiftet i Norge 7.mars 1960.

§2. Formål
Seksjonens formål er å gjennom medlemmene å demonstrere og spre de nye franske motelinjer fra Syndicat de la Haute COIFFURE. Arbeide for faglig og økonomisk, samt ved personlige forbindelser medlemmene imellom utvikle vennskap i en god og kameratslig ånd.

§3. Opptagelse
Det kreves at søkerene er innehaver eller medeiere i salong/er, og må ha svennebrev i minst ett fag. Det kreves etter skriftlig votering 2/3 flertall før opptagelse kan finne sted. Søkere som ikke tilfredsstiller dette krav, må etter skriftlig votering ha enstemmighet før opptagelse. Søkere må kunne stille på podiet for demonstrasjon, eller ta annet arbeid ved demonstrasjoner, når seksjonen forlanger det. Medlemmer har vetorett i sin kommune med innbyggere under 30.000. Det må sendes skriftlig søknad om opptagelse i seksjonen.

§4. Opphør av medlemsskap
Når et medlem endrer sitt eierforhold i forhold til opptagelse, må det søkes på nytt. Når et medlem slutter i faget opphører medlemsskapet etter 6 mnd.

§5. Straffebestemmelser
Et medlem som etter styrets oppfatning forgår seg mot vedtekter, økonomiske forpliktelser, beslutninger av styret, eller opptrer på en måte som skader seksjonens anseelse, kan av styret: A: Tildeles irettesettelse eller advarsel. B: Diskvalifiseres for et bestemt tidsrom. C: Ekskluderes for alltid. Vedkommende medlem kan forlange å få sin sak behandlet på seksjonens møte hvor saken er satt opp på dagsorden og meddelt medlemmene. Møtet kan ved stemmeflertall omgjøre styrets avgjørelse.

§6. Utmeldelse
Utmeldelse skjer skriftlig med 6 mnd. oppsigelse. Kommer utmeldelsen etter at kontigentandelen er betalt til Paris må denne betales for hele året.

§7. De nye frisyrelinjer
Medlemmene har ikke lov å vise den nye motelinje før den fastsatte dato som Syndicat de la Haute Coiffure har bestemt.

§8a. Årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes hvert år i februar-mars. Medlemmene innkalles med minst 2 mnd. varsel. Enhver sak som ønskes tatt opp til behandling, må være innsendt til styret innen 2 uker før årsmøtet. ÅRSMØTE SKAL: 1. Godkjenne innkalling 2. Godkjenne dagsorden 3. Opprop 4. Valg av dirigent og møtesekretær 5. Styrets beretning 6. Regnskap i revidert stand 7. Fastsette kontigent for kommende år 8. Årsplan/Budsjett 9. Innkomne forslag 10. Nye medlemmer 11. Valg

§8b. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis flertall av styrets medlemmer krever det, eller minst 5 medlemmer fremsetter skriftlig krav om dette.

§9. Styret
Styret som velges på ordinært årsmøte skal bestå av: President Visepresident Sekretær 1. varamedlem leder for reklamekomite 2. varamedlem leder for kurs/visningskomite revisor valgkomite. Alle velges for 2 år av gangen. Valgkomite for 1 år av gangen President og sekretær er ikke på valg samtidig.

§10. Styrets oppgaver
Styret er seksjonens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig med tre tilstedeværende medlemmer. Møtene ledes av presidenten, ved forfall overtar visepresidenten. Styremøter holdes når presidenten bestemmer eller når et flertall av styret ønsker det. Sekretæren fører protokoll. Styret velger hvem som skal føre seksjonens regnskap. Presidenten har det økonomiske ansvar, og attesterer alle bilag.

§11. Reisefordeling
Det skal benyttes reisefordeling på:
A: Årsmøter B: Medlemsmøter C: Visninger/Norske Seksjonen

§12. Vedtektsendringer
Endringer eller tillegg til disse vedtekter, kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever 3/4 flertall.

§13. Oppløsning
Oppløsning av seksjonen kan ikke finne sted såfremt minst fem medlemmer ønsker å fortsette seksjonens virksomhet. I tilfelle oppløsning tilfaller seksjonens eiendeler en humanitær hjelpeorganisasjon.

Årsmøte, 7. februar 2011

 

Medlemsbetingelser

De strenge opptakskriteriene til HCF er for å beholde den faglige tyngden i organisasjonen. Det kreves at frisøren selv er innehaver eller medeier i salong(er), har svennebrev i minst ett fag og har et bevisst forhold til moter og trender. Det må sendes skriftlig søknad om opptakelse i seksjonen og det skal være skriftlig votering med minst 2/3 flertall blant medlemmene før et nytt medlem kan opptas. Medlemmer må kunne stille på podiet for demonstrasjon – eller ta annet arbeid ved demonstrasjoner – når seksjonen forlanger det. De norske medlemmene er spredt over hele landet, noe som også er en del av HCFs målsetting.

 

 

fbook